Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

شنبه, 09 تیر 1397 07:37

اولین جشنواره مدافعان تولید ملی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نخستین جشنواره مدافعان تولیدملی برگزار می شود.
این جچشنواره در 10 شهریورماه سالجاری، در تهران برگزار خواهد شد. 
 
اهداف جشنواره
شناسایی سازمانها ، نهادها ، شرکتها و تولیدکنندگان داخلی
ایجاد رقابت بین سازمانها،نهادها ، شرکت ها وتولیدکنندگان داخلی
کمک به ارتقای سطح سرانه تولیدات ملی در کشور و صادرات به کشور های هدف
ترغیب سازمانها،نهادها،شرکتها وتولیدکنندگان داخلی در فرآیند تولید محصولات داخلی
جذب مشارکت تشکل های علمی،تخصصی وصنفی در فرآیند جایزه مدافع تولید داخلی
دبیرخانه
مرکز اتحادایرانیان جوان بعنوان محل دائمی جشنواره می باشد که پیمانکار برگزاری ومجری طرح جشنواره نیز خواهد بود .
ارزیابی شرکت کنندگان در بخش مسابقه جشنواره
ارزیابی شرکت کنندگان در بخش مسابقه جشنواره از طریق میزان اثرگذاری آنان در 7محور مرتبط با امر اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود که میزان اثر گذاری مجموعه ها از طریق جمع آوری اطلاعات و بررسی کارشناسی توسط هیئت داوری در محورهای 7گانه اندازه گیری میشود که این 7محور با یکدیگر درتعامل هستند .
1)تلاش در ارتقاء آگاهی عمومی،تخصصی وفرهنگ سازی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی وتولیدات داخلی ، مشارکت در برنامه های رسانه ای ، برگزاری مسابقات وفعالیتهای حرفه ای در راستای سطح دانش عمومی ،طراحی دوره ها،کارگاهها ،توسعه وپیشبرد اینگونه فعالیت ها
2)خلاقیت ونوآوری وعرضه شیوه ها و روش های جدید ،ارائه دیدگاهها ونظرات جدید ، راهکارهای علمی اثر بخش ،طراحی و توسعه روش ها وسیستم های موفق در زمینه های گوناگون مدیریتی ،طراحی وبرقراری سیستم های ارزیابی ،روان سازی و ایجاد تغییر وتحول سازمانی با محوریت موضوع جشنواره
3)همکاری درآموزش وارتقاء سطح مهارتهای اقتصاد مقاومتی ،مشارکت وارائه دوره های کاربردی ، تأثیر و نقش موثر در دوره های دانشگاهی مرتبط ،همکاری درپژوهشکده ها و پارکهای علم وفن آوری ، فعالیت و همکاری با تشکل های تخصصی ومشارکت در فعالیتهای حرفه ای
4)مشارکت سازمانی در زمینه هایی از صنایع وخدمات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی ،ارائه راهکارهای ارزنده وایجاد ارزش افزایی ،تلاش در جهت استقرار برنامه های اقتصاد مقاومتی در مجموعه های تولیدی ومشارکت در استاندارد سازی محصولات ، اثربخشی در ارتقاء واحدهای تولیدی در زمینه خروجی وخدمات از لحاظ معیارهای کیفیت
5)حمایت از موازین حرفه ای ونیازهای منابع انسانی وجلب نظر کارکنان وطرف های ذینفع در عملکرد واثرگذاری خدمات حرفه ای
6)فعالیت های علمی وپژوهشی در راستای توسعه کاربردی اصول ومبانی با فنون کیفیت ،تهیه کتب ومقالات ، پژوهش ، عضویت در گروههای تحقیقاتی ومطالعات کاربردی در زمینه سازی طرحهای کاربردی نوین
7)مشارکت در فعالیتهای بین المللی مرتبط با اقتصاد مقاومتی وبرندسازی ،شرکت در اجلاس ها، کنفرانس ها،سمینارهای داخلی وخارجی مرتبط با حوزه فعالیت ،ارائه مقاله ومطرح کردن نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
نحوه گزینش شرکت کنندگان
1)فراخوان عمومی ،اطلاع رسانی کتبی به کلیه مجموعه های مرتبط با کیفیت وتعالی متقاضی و دریافت کنندگان جوایز در برنامه های سالهای قبل
2)جمع آوری معرفی نامه ها در زمان پیش بینی شده
3)بررسی معرفی نامه ها در زمان پیش بینی شده
4)جمع آوری اظهارنامه ومدارک در زمان پیش بینی شده
5)بررسی وامتیاز دهی توسط کمیته ارزیابی
6)ارزیابی منطبق ومستقل توسط کمیته نظام کیفیت
7)اخذ نظریه های شورای سیاست گذاری
مراحل ونحوه ارزیابی
1)بررسی اظهارنامه داوطلبان توسط هیئت 3نفره داوری و در صورت نیاز مصاحبه 40%
2)ارزیابی مستقل ،مستند وشفاف توسط دست اندرکاران صاحب نظر در امر اقتصاد مقاومتی وتولیدات داخلی از طریق سایت جشنواره 20%
3)ارزیابی نهایی شورای سیاست گذاری 40%
ارزیابی مرحله اول :
1)معرفی نامه ها از طریق فراخوان عمومی ،سایت وستاد جشنواره دریافت میشود .
2)در این فراخوان کلیه واجدین شرایط و داوطلبان شرکت در جشنواره دلایل ومستندات خود را با ذکر شرایط و توضیح علمی در خصوص معیارهای اعلام شده به دبیرخانه معرفی می نماید.
3)بدین ترتیب تعدادی از نامزدهای جایزه مدافع تولید داخلی یا بصورت داوطلب یا معرفی مراکز مرتبط شناسایی میشوند.
4)تعداد آراءکه هر داوطلب ونامزد کسب کرده امتیاز وی در این مرحله تلقی میشود که از کل امتیاز 20%را به خود اختصاص میدهد.
مرحله دوم : ارزیابی سوابق
1)پس از تعیین نامزدها نامه رسمی به همراه فرم سوابق برای منتخبین ارسال میگردد که بایستی فرم تکمیل شده را با مدارک لازم در مهلت مقرر به دبیرخانه عودت نمایند.
2)متعاقباً سوابق و مدارک دریافتی مورد بررسی هیئت 3 نفره جشنواره قرار خواهد گرفت که حسب نیاز نسبت به برنامه ریزی و برقراری جلسه یا جلساتی با داوطلبان اقدام خواهد شد.
3)امتیاز دهی به هریک از عوامل اظهارشده داوطلبان بر اساس نظر هر داور تعیین میگردد .
4)امتیاز دهی داوران در جلسه گروهی وبا راهبری رئیس هیئت 3 نفره اجرا میشود .
مرحله سوم :ارزیابی مستقل اهداف جشنواره
1)اسامی واطلاعات داوطلبان ونامزدها در سایت دبیرخانه جشنواره قرار میگیرد و طی اطلاعیه هایی از دست اندر کاران و مصرف کنندگان خواسته میشود که مجموعه های مورد نظر خود را انتخاب و فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل و ارائه نمایند.
2)هرارزیابی میتواند به هرتعداد داوطلب از شرکت کنندگان معرفی شده با ذکر نکات مثبت وی را مورد ارزیابی قرار دهد.
3)ارزیابی مستقل در طول مهلت پیش بینی شده جمع آوری وجهت تحلیل وتعیین امتیاز در اختیار هیئت 3 نفره نظارت قرار خواهد گرفت.
تلفیق نتایج 3 مرحله ای ارزیابی
)امتیاز نهایی داوطلب از100 محاسبه میگردد.
2)امتیاز مراحل دوم 60 وسوم 40 امتیاز خواهد بود .
3)امتیاز نهایی مرحله اول هر داوطلب از حاصلضرب تعداد آرای کسب شده در ضریب امتیاز گروه در این مرحله محاسبه میگردد که این ضریب از حاصل تقسیم 20بربالاترین تعداد آرای داوطلبان نهایی درآن گروه بدست آمده است .
4) ارزیابی هیئت داوری نهایی در مرحله دوم که هریک از معیارهای خاص برای هرنفر در فرم مربوط لیست شده اند توسط هیئت 3 نفره مورد بررسی ومحاسبه دقیق وبیطرف قرار گرفته وامتیاز دهی میشود.
5)امتیاز نهایی مرحله دوم هر داوطلب از حاصلضرب امتیاز خام مربوط در ضریب امتیاز گروه در این مرحله محاسبه میشود که این ضریب از حاصل تقسیم 40بربالاترین جمع امتیازات خام داوطلبان ارزیابی شده در آن گروه بدست آمده است .
6)ارزیابی مستقل در هر گروه به تعداد که در مورد داوطلب دریافت شده باشد مشابه مرحله دوم ولی بدون حذف هیچ یک از امتیازات جمع زده میشود .
7)امتیاز نهایی مرحله سوم نیز براساس روش مذکور در بند5 فوق خواهد بود .در این خصوص ونظر به اینکه در فرم تلفیق امتیازات تنها 11 ستون برای این منظور پیش بینی شده است در صورت نیاز ستون اضافی رسم ویا از فرم ضمیمه استفاده خواهد شد.
8)کلیه محاسبات با تقریب بدون اعشار خواهد بود.
9)امتیازات کل هر داوطلب از جمع امتیازات نهایی دو مرحله بدست می آید که در واقع بصورت درصد کل بیان شده است .امتیاز کل پس از تأیید هیئت داوری در شورای سیاست گذاری به تصویب خواهد رسید.
ارسال سوابق
پس از ارسال فرم پرشده سوابق متقاضی ضروری است ،مستندات از کلیه سوابق ،فعالیت ها وصلاحیت های خود را به فارسی تنظیم وبه آدرس دبیرخانه ارسال گردد.
هزینه های ارزیابی
هزینه های ارزیابی برای داوطلبان در سطوح 3 گانه جشنواره مشتمل برهزینه های ذیل خواهد بود :
1)ارزیابی توسط هیئت داوران
2)تهیه وارائه گزارش بازخورد ارزیابی
3)اخذ نظر شورای سیاست گذاری
4) معرفی فرد برتر در مراسم نهایی جشنواره
جهت قطعی شدن فرآیند ثبت نام ضروری است حداکثر تا زمان تعیین شده فیش واریزی ثبت نام به حساب مجری طرح به همراه فرم پرشده تقاضانامه حضور در جشنواره را از طریق فکس یا پست به دبیرخانه جشنواره تحویل شود.
متقاضیانی که مشمول بازدید از محل توسط ارزیابان شوند ،هزینه های سفر واسکان احتمالی ارزیابان به محل را تحت پوشش قرار خواهند داد.
نحوه تجلیل از نفرات برتر
هدایای تعلق گرفته به نفرات برتر هریک از بخش ها شامل تندیس مدافع تولید ملی سال 97 در 3سطح (زرین ،سیمین وبرنز )به همراه دیپلم افتخار (لوح)می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.mtmiran.ir مراجعه فرمائید.
 
 
poster1.jpg
خواندن 253 دفعه