Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Join us

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت عضویت

کلیه اشخاص حقیقی کارفرمایان و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن تولیدکنندگان در آیند:
1- تسلیم در خواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن
2- تابعیت ایران
3- شاغل در حرفه یا صنعت تولید تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی در حوزه فعالیت انجمن با ارایه مدارک شناسایی معتبر از وزارت صنایع و معادن و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
4- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه ، مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن در چارچوب مقررات
5- آگهی ثبت مندرج در روزنامه رسمی برای افراد حقوقی
6- پرداخت ورودیه برای یکبار در سال اول و همچنین حق عضویت به طور مرتب و سالانه
الف: ورودیه به مبلغ ده میلیون ریال که از هر عضو فقط یک بار در زمان پذیرش عضویت دریافت می شود
ب: حق عضویت به میزان بیست میلیون ریال در سال